Sidhuvud
Villkor

Lagar och regler

Att låna är enkelt. Du skall vara 18 år och visa giltig fotolegitimation när du lånar och löser. Pantsedeln är personlig och kan inte överlåtas. Bud kan lösa lån om alla uppgifter på pantsedeln är ifyllda och att både låntagarens och budets legitimationer visas upp.

För lån gäller Pantbankslagen (SFS 1995: 1000). Lånen är också försäkrade enligt bestämmelserna i denna lag. För att minimera risken att stöldgods belånas samarbetar vi med polisen.

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2017:630
Länsstyrelsen utövar tillsyn av pantbanksverksamheten samt över att lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Göteborgs Pantbank registrerar därför enskilda lån eller på varandra följande lån till summan av 5000 euro motsvarande 45000 kr och arkiverar dessa i enlighet med gällande bestämmelser.
När dessa lån utförs måste kunder fylla i kundkännedomsdokument som klargör syftet med lånet samt PEP*. Vid lösen/omsättning/amortering är vi skyldiga att fråga om pengarnas ursprung detta gäller oavsett med vilka medel transaktionen genomförs.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor på Södra Hamngatan 23.

*Person i politiskt utsatt ställning. Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Viktig offentlig funktion=1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt närstående och kända medarbetare till dessa.

Policy gällande behandling av personuppgifter enligt GDPR

Bakgrund
AB för Pantbelåning i Göteborg (bifirma Göteborgs Pantbank) samt moderbolaget Future Pawnbroker in Scandinavia AB behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet.

Behandling mm av personuppgifter
Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du ger samtycke och/eller ingår ett av avtal med oss. Vilka personuppgifter vi samlar in, behandlar och lagrar beror på vilken typ av avtal du ingår med oss.
Vi samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter för fullfölja vårt åtagande gentemot dig som kund samt med stöd av följande lagar och förordningar.
• Pantbankslagen (1995:1000)
• Lag om åtgärder mot penningtvätt mm (2017:630)
• Bokföringslagen (1999:1078)
• Lag om distansavtal (2005:59
Dina uppgifter sparas i 7 år med stöd av ovanstående lagstiftning därefter raderas uppgifterna om inga nya transaktioner tillkommit.

Samtycke
Genom att ingå avtal med oss
Tredje part och dina personuppgifter
Vi delar inte dina uppgifter med andra än ovanstående bolag.
Vår IT support kan behandla uppgifter i samband med drift, underhåll och utveckling som personuppgiftsbiträde.
Dina rättigheter
GDPR ger dig en rad rättigheter när det gäller dina personuppgifter.
Du kan;
• begära ut ett registerutdrag
• begära rättning av uppgift
• när som helst återkalla samtycke
• motsätta dig direkt marknadsföring
• begära radering av uppgifter om detta inte strider mot gällande lagstiftning

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig gdpr@pantgbg.seRäntor och avgifter
Räntamånadår
Lån upp till: 10.000kr 3,25 % 39 %
Lånedel över: 10.000kr 2,5 %30 %


Exempel:
1.000 kr32,50 kr / månad
3.000 kr97,50 kr / månad
5.000 kr162,50 kr / månad
10.000 kr325 kr / månad
25.000 kr700 kr / månad
50.000 kr1325 kr / månad


Avgifter
expeditionsavg.
50 kr
förlorad pantsedel
30 kr
påminnelseavg.
30 kr
anstånd över auktion
50 kr
strykning efter sista omsättningsdag
100 kr
strykning från auktion
200 kr
Nyheter

[2022-05-12]
Ny auktion Frölunda torg 12-18 maj

[2022-01-17]
Pantbanken Drottninggatan har flyttat till vårt kontor på Södra Hamngatan 23!

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: