Sidhuvud
Sveriges äldsta och Göteborgs ledande Pantbank

Pantbelåning i Göteborg, som vi egentligen heter, grundades år 1856 av några av stadens mest namnkunniga personer. För oss Göteborgare välkända familjer som Dickson, Carnegie, Renström, Mannheimer, Seaton, Prytz mfl, finns bland våra grundare.

Pantbanker hade på 1800-talet (och även långt senare) ett, säkerligen välförtjänt, dåligt rykte. Pantlånare omskrevs exempelvis regelbundet som flåare, ockrare eller värre. Men det var inte för egen vinnings skull som man valde att ge sig in i Pantlåne-branschen. Det gjordes därför att man insåg att en välskött och seriös Pantbank kunde göra stor nytta. Mer om detta står att läsa i den tecknings-inbjudan som, Charles Dickens, C.J. Dymling och J. Dahl skickade ut den 13 juni 1855:

Inbjudning till Actietekning för tillvägabringande af en Pantlåne-inrättning i Götheborg

En stor brist inom detta samhälle, som är synnerligen kännbar för arbetare och den mindre bemedlade, är saknaden af en wäl inrättad Pantlåne-Inrättning, der han, emot billig afgift, kan erhålla mindre penningelån emot rörlig pant. Nog finnas uti Staden personer som utlåna penningar emot pant, men då den ränta de beräkna är så orimligt hög, stundom uppgående till hundrade procent och derutöfver, så är denna rörelse snarare en obillig beskattning för arbetaren än någon verklig hjelp för lånsökanden. Dessutom äro de medel desse pantlånare disponera icke tillräckliga, hvilket senast wisat sig under sistförflutna stränga winter, då många personer icke vore i stånd att erhålla lån äfven emot god pant. Öfvertygelsen om nödwändigheten och nyttan af en Pantlåne-Irättning har uppmanat några för sakens framgång nitälskande personer att härmed inbjuda till Actietekning för åstadkommande af en dylik inrättning.

Det har hänt väldigt mycket under de drygt 150 år som gått men tack vare oss har pantlån alltid varit billigast i Göteborg. Vi är idag återigen ett aktiebolag efter att ha ägts av Göteborgs stad under 70 och 80 talen. Våra tre butiker finns på Södra Hamngatan och Frölunda TorgNyheter

[2022-05-12]
Ny auktion Frölunda torg 12-18 maj

[2022-01-17]
Pantbanken Drottninggatan har flyttat till vårt kontor på Södra Hamngatan 23!

Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Butiksvaror

Sök butiksvaror: